Bűn küszöbén | módszertan

Nincs is e joggal megbírálható teremtésnek, világnak, életnek különb, istenibb produktuma,  mint a gyermek. A gyermek az elevenség, az  öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert  ember, az igazán igaz isten.

(Ady Endre)


A bűnmegelőzésre nevelés akár a pedagógia új diszciplinájává válhat jelenünkben a téma rendkívüli aktualitása miatt. A pedagógia e speciális ága a mindennapok gyakorlatából táplálkozik és a mindennapok gyakorlatára kíván visszahatni. Teszi ezt elméleti alapokon abban a biztos tudatban, hogy a bűnt meg lehet előzni tudatos ráhatással, társadalmi összefogással, tettekkel.

A bűnmegelőzésre nevelés mint a nevelés általában a családban kell, hogy elkezdődjön. A szülők pozitív példája modellt kell jelentsen, ami utánzásra érdemes. A jellemes, erkölcsön életvitelre nevelés eleve a bűnmegelőzést szolgálja. Hazánkban évtizedeken át ateista nevelés volt a meghatározó, a vallásosság tabu témának számított. Úgy nőttek fel generációk, hogy az ún. világi erkölcsről is szerény ismeretekkel rendelkeztek. Az erkölcsi normákról legfeljebb az osztályfőnöki órákon lehetett hallani. Az ügyeskedő, a kapcsolatteremtésből élő. kevés munkával sokat kereső ember lett a példa. Az igazi értékek devalválódtak, vákuum keletkezett, válság alakult ki.

Sajnos az amerikanizálódás, illetve az európaiság néhány momentuma se javított társadalmunk erkölcsi arculatán.

A médiahatás számos eleme tovább növelte a bűnelkövetéssel kapcsolatos problémákat. Az 1998-ban megfogalmazott Erőszak mentes képernyőt! jelszóvá vált felszólítás sajátos helyzetünkre utal. A gyermekeink példaképei sok esetben nem a pozitív példát adó szülő, pedagógus, rokon, sokkal inkább a televízióban, videón vagy éppen az Interneten megjelenő hős lett.

A fenti nagyon vázlatos kórkép mintegy diagnózis, ami sürgős változást, terápiát kíván. Tenni, tenni kell! Mielőbb! Minden nap rosszabb lehet, elszabadulhat a pokol. Valós társadalmi összefogásra van szükség, hogy a hazánk társadalmáról kialakított kép méltó legyen ezeréves múltunkhoz, hogy érdemes legyen hazánkba jönni pihenni, kikapcsolódni, üdülni, szépeket, érdekeseket látni és hallani.

Ki mit tesz a pozitív változás, a bűnmegelőzés érdekében?

Amerikában az elmúlt években a restitúció fogalma terjedt el pedagógiai körökben. Annak lényege a sajátos kárpótlás elkerülése az által, hogy a kár létrejöttét megelőzzük. A hangsúly tehát a megelőzésen van, mint például az egészségnevelési programban. Nekünk se lehet más a feladatunk, mint a bűn elkövetésének megelőzése, ami a szülők és a pedagógusok felelőssége, de a bűnüldöző, rendteremtő szerveké is. Ennek érdekében született e pedagógiai kézikönyv is a gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés ismert és elismert szaktekintélyei által.

E tartalmas kézikönyv alapján megvalósuló program minden bizonnyal eredménnyel biztat, sikerélménnyel kecsegtet. Éppen ezért csak elismeréssel nyugtázható az alkotók, a kötet megjelenésében szerepet vállalók tevékenysége.

Meggyőződésem, hogy maga e sajátos program kialakításának gondolata is rendkívül szerencsés. A korábbi rendőrségi iskolai szerepvállalás egyszeri alkalmi helyébe, olyan konkrét program kerül, aminek hatékonysága a személyiség alakulásának folyamatában minden bizonnyal érzékelhetővé válik.

A fentiek miatt ajánlom e kézikönyvet tanító- és tanár kollégáimnak a tudatos felhasználás reményében és biztatom a szerzőket, hogy egészítsék ki a kötetet jól hasznosítható videó-anyaggal. Javaslom az általános iskolákban dolgozó kollégáknak, hogy tudassák az alkotókkal tapasztalataikat, adják át egymásnak is módszertani ötleteiket, érzékeljék, hogy a közös ügy érdekében történik minden ez esetben is.

A polgárbarát rendőr, aki maga is polgár -, a rend őre kíván lenni, nem csupán üldözője, sokkal inkább megelőzője a bűnnek.

További javaslatok a szülők iskolájával kapcsolatosak. A szülők pedagógiai, pszichológiai, bűnmegelőzési kulturáltságának fejlesztése szintén közös ügy kell legyen, hisz a szülőszerep betöltése jelenünkben különösen problémássá vált.

Olyan program további kidolgozására biztatom a kötet alkotóit, kiadóját, amit a szülőkkel, szülőknek, lehetne, kellene megvalósítani.

E korszerû, újszerű program megismerése íme, máris újabb feladat megvalósítására motivál.

A program elkészült. Rajtunk, pedagógusokon múlik annak megvalósulása, amihez sok sikert kíván:

Dr. Nagy Andor

Apáczai Díjas főiskolai tanár a neveléstudomány kandidátusa