jogszabályok

 Mennyivel könnyebb bírálni, mint helyesen cselekedni! (Benjamin Disraeli)

 

 

A Büntető Törvénykönyv a kábítószerekkel való visszaélést az alábbiak szerint szankcionálja:

Visszaélés kábítószerrel

 Btk. 282. §-hoz

  1. A bûncselekmény jogi tárgya az állampolgárok egészségének sérthetetlenségéhez fûzõdõ társadalmi érdek. A bûncselekmény kábítószerre vagy kábítószerrel követhetõ el. Kábítószeren – általánosságban – a növényi eredetû vagy szintetikusan elõállított anyagok értendõk, amelyek közös tulajdonsága, hogy a szervezetben kellemes érzést, félálomszerû bódult állapotot, túlérzékenységet és érzéki csalódást képesek kiváltani.
  2. A Btk. 282. § (1) bekezdésben írt cselekmények akár önállóan (egyedüli elkövetõ által), tipikusan a megszerzéshez és a saját fogyasztáshoz kapcsolódó magatartások, nem tartalmaznak haszonszerzési elemet.
Az elkövetési magatartások:

Visszaélés kábítószerrel

  1. § (1) Aki kábítószert termeszt, elõállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A büntetés

  1. a) két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt üzletszerûen vagy bûnszövetségben, illetõleg kábítószerfüggõ személy felhasználásával,
  2. b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(3) Aki

  1. a) az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekmény elkövetésére irányuló elõkészületet követ el,
  2. b) kábítószer elõállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg,

bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Ha a bûncselekményt csekély mennyiségû kábítószerre követik el, a büntetés

  1. a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
  2. b) a (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés.

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről

A Kormány a New Yorkban 1961. március 30-án kelt, és az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egységes Kábítószer Egyezmény, továbbá az annak módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben 1972. március 25-én kelt, és az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a fenti egyezményt kiegészítő Jegyzőkönyv (a továbbiakban együtt: Kábítószer Egyezmény); a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján aláírt egyezményt (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) kihirdető 1979. évi 25. törvényerejû rendelet; valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezményét kihirdető 1998. évi L. törvény végrehajtása érdekében; továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi. XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) és k) pontjaiban; valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény 19. §-a (3) bekezdésének és 24. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltakra; illetve az Európai Unió Tanácsának a kábítószerek tárgyában meghozott jogi aktusaira figyelemmel, a következőket rendeli

34 § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A (3) bekezdés a rendelet kihirdetését követő harmadik napon, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése és a 22. § (5) bekezdése 2005. január 1. napján lép hatályba.

(3) Az OGYI az általa e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott, valamint a folyamatban lévő kábítószer üzemi engedélyek dokumentációját a rendelet kihirdetését követő tizenöt napon belül az ESzCsM EKH KI részére átadja.

34 § (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

35 a) a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1965. évi 4. törvényerejű rendeletével kihirdetett Egységes Kábítószer Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 8/1968. (II. 9.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkezõ 117/2000. (VII. 6.) Korm. rendelet;

35 b) a kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, raktározásának és használatának  szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM-EüM együttes rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkezõ 2/1969. (VII. 27.) BM-EüM együttes rendelet, 19/2000. (VII. 24.) BM-EüM együttes rendelet, 15/1981. (XII. 8.) EüM rendelet, a 13/1982. (IX. 26.) EüM rendelet, 11/1984. (XI. 16.) EüM rendelet, 10/1985. (XII. 10.) EüM rendelet, 12/1988. (X. 14.) SZEM rendelet, 11/1991. (V. 14.) NM rendelet, a 21/1991. (XI. 5.) NM rendelet, továbbá a 18/2003. (IV. 29.) BM-EüM együttes rendelet;

  1. c) a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kivitelérõl, raktározásáról és használatáról szóló a 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkezõ 16/1981. (XII. 18.) EüM rendelet, 12/1984. (XI. 16.) EüM rendelet, 10/1985. (XII. 10.) EüM rendelet, 11/1986. (X. 2.) EüM rendelet, 15/1987. (X. 15.) EüM rendelet, 13/1988. (X. 14.) SZEM rendelet, 25/1989. (VIII. 5.) SZEM rendelet, 3/1991. (V. 14.) NM rendelet, 7/1992. (IV. 14.) NM-BM együttes rendelet, 27/1997. (IX. 19.) NM-BM együttes rendelet, 20/2002. (IV. 25.) EüM-BM együttes rendelet a 20/2003. (IV. 29.) ESzCsM-BM együttes rendelet.

(6) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a gyógykezelt személy által a határátlépés során a gyógykezeléshez szükséges, kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszerekről kiállítandó kezelőorvosi igazolás nemzetközi előírásoknak megfelelő tartalmi és formai követelményeit rendeletben állapítsa meg.

(7) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló együttes fellépésével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Irodalom

 Adorján Imre: Miért ne dohányozzunk?

 Albrecht Gyula: A ma gyermeke: A holnap felnõttje!

 A gyermekekért szimpózium  a  társadalmi célú reklámról.

 Egészségnevelés, Budapest, 1988.

 Balogh Ildikó: Elektronikus oktatás: ötletek a számítógépes és televíziózás oktatás, valamint a vizuális nevelés számára.  ÁV. komm. 1989. 26. évf.

 Bandi András: Misi, a 21 éves drogos. KIDS Magazin 2002.

 Bayer István: A drogok történelme. Aranyhal könyvkiadó, Bp. 2000.

 Dante: Isteni színjáték

 Buda Béla: Szenvedélyeink. SubRosa Kiadó, Budapest, 2003.

 Hudák Judit: Felmérés a kábítószer-fogyasztók szlogenjérõl. Miskolc, 1994. (Kézirat.)

 ISM: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetrõl, Bp., 2000.

 Kárpáti Petronella: Szeretetre vágyunk. Advent kiadó, Bp., 1989.

 Kelemen Endre: A pedagógia idõszerû kérdései hazánkban TV pedagógia, 1979. 1.

 Király Kitti: Mobil nélkül élni?! Inkább vele halni! KIDS magazin.

 Nagy Andor József: Médiapedagógia, Televízió a családban és az iskolában. Seneca Kiadó, 1993.

 Nagy Andor József: Médiapedagógia. Líceum Kiadó Eger, 1999.

Patai Klára: Szenvedélybetegségek

 Pintér Borbála: Átrajzolt világ. Fordulópont I. évfolyam, 1999/5-6. Szám.  PONT Kiadó, Bp. 1999.  31. o.

 Sándor György: A televízió helye és szerepe a népmûvelésben. In: Népmûvelés  Budapest,   1964. 16. 1.

 Schneider György: Drogfüggõség s játékszenvedély. KIDS Magazin.

 Velkey László: Tájékoztató a szippantásos narkomániáról (szakcikk)

 Velkey lászló: A válogatás nélküli, igénytelen és mértéktelen televízió- videó-nézés testi-lelki-szellemi károsító hatása

Gyermekgyógyászat, 1996. 3. Sz.

 Zsigmond Anna: Édes, de veszélyes, Mûhely, Budapest,

58-59. p.

Folyóiratok:

Élet és Tudomány 1998. száma

Ideál – Reforméletmód magazin 1997;  Celsus Kft.

Drogok nélkül felnõni Országos Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési szakmai Irányító Osztály Kiadványa

 Zsiráf Újság 1997. januári száma.

 Elektronikus lapok:

 http://www.pro-patiente.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/psy/addictions